خدمات مراقبت

اکتبر 20, 2018
خدمات مراقبتی

خدمات مراقبتی

خدمات مراقبتی پروسه خدمت مراقبتی مرکز تهران درمان به شما 1-تماس شما با مرکز خدمات مراقبتی و بیان شرایط مددجو (بیمار،سالمند یا کودک) 2-انتخاب پرسنل مورد […]